Privacyverklaring

Odensehuis Haarlem, gevestigd aan Leonardo Da Vinciplein 73 te Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Odensehuis Haarlem
Leonardo Da Vinciplein 73
2037 RR Haarlem
T: 06 302 088 24
E: info@odensehuishaarlem.nl
I: www.odensehuishaarlem.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Odensehuis Haarlem verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via de website www.odensehuishaarlem.nl.

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Informatie die u zelf invult in een open veld, bijvoorbeeld een bericht in het contactformulier

Waarvoor wij persoonsgegevens verwerken
Odensehuis Haarlem verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

De wettelijke grondslagen ‘Toestemming van betrokken persoon’ en ‘Behartiging van gerechtvaardigde belangen’ zijn hierop van toepassing.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Odensehuis Haarlem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Odensehuis Haarlem verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies dragen bij aan het beter functioneren van de site. Odensehuis Haarlem gebruikt geen technische, functionele en analytische cookies die inbreuk maken op uw privacy.

Facebook, Twitter, Google+, YouTube
Op deze site kunnen knoppen opgenomen zijn om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, Google+ en YouTube zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Google+ en YouTube (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Beeldmateriaal
Het kan voorkomen dat u op één van onze beelddragers naar voren komt, waarbij niet specifiek om toestemming is gevraagd. Wanneer u hier bezwaar tegen hebt, dan verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken. Wij zullen in dat geval passende maatregelen nemen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Odensehuis Haarlem. Verder heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@odensehuishaarlem.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak op deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onder aan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Odensehuis Haarlem wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Odensehuis Haarlem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekendgemaakt op deze website. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u een bericht sturen naar info@odensehuishaarlem.nl.

Oktober 2019

Wat is er te doen?

Maandag 12 juni 2023

09:30 16:00 Inloop
10:00 Koffie
10:30 11:30 Koersbal
11:00 14:30 Open invulling
12:30 Samen lunchen
13:00 14:00 Qi gong
14:00 Thee
bekijk de hele agenda

Contact

Leonardo Da Vinciplein 73
2037 RR Haarlem
T: 06-30208824
E: info@odensehuishaarlem.nl

Openingstijden

Maandag en woensdag
van 10.00 tot 16.00 uur

Bezoek ons op Facebook